Page 1 - Pretul_Exact_ed44_2018
P. 1

nãtãþiri (gresie, faianþã, Lei negociabil. ~ Vând apartament 2 camere, bar, camere cu parchet, Vând apartament 2 cam
   suprafaþã 52 m² - 330 0723/660160 zona Micro 15, bloc de 4 gresie, faianþã, ocupabil zona Al. Criºului, ocu
   Lei negociabil sau Vând apartament 2 camere, etaje, decomandat, ST=46 imediat. Preþ 170 mil Lei imediat, zugrãvit în lav
   mb cu apartament 3 zonã M. Kogalniceanu, m², Et.1, bine întreþinut - 200 negociabil. ~ 0745/253662 apometre, baie cu ge
   ere, decomandat, cu suprafaþã 49 m², în circuit, mil Lei sau schimb cu Vând apartament 2 camere, Preþ 185 mil Le
   on, etaj intermediar, ocupabil imediat, vedere apartament 2 camere zonã decomandat, Et. 2, uºã 0745/582117 PREÞUL
   bunã. Ofer diferenþã.~ cãtre centru, gaz contorizat Micro 15 + diferenþã. ~ masivã, multiple Vând apartament 2 cam
   5/253662  (2 focuri), apometre, 0745/2 33938 Vând îmbunãtãþiri, boxã, ST=58 decomandat, zonã Micr
   d apartament 2 camere, îmbunãtãþiri. Preþ 10.000 apartament 2 camere, zona m², zona B-dul N.Bãlcescu. Preþ 100 mil Lei, negoc
   alcon,în circuit, bloc de USD. ~ 0745/582117 ; Aleea Streiului, ocupabil Preþ negociabil. ~ ~ 0745/582117
   midã, parchet, Et.2, 211587 (9-17) imediat. Preþ negociabil. ~ 0745/582117 Vând apartament 2 cam
                                       ANUNÞURI
                                                      GRATUITETUITE
   rtamentul nu are Vând apartament 2 camere, 0745/582117 Vând apartament 2 camere, zonã Minerului, mu
   nãtãþiri. Preþ 190 mil decomandat, zona B-dul Vând apartament 2 camere, decomandat, ultracentral, îmbunãtãþiri, contori ANUNÞURI GRA
    negociabil. ~ Decebal, etaj intermediar, decomandat, zonã Micro parter, i deal pentru 2 balcoane, îmbunãt++
                           et.4. Preþ 175 mil.
   3/660160  ocupabil imediat, 15, complet mobilat (cu privatizare. Preþ negociabil. negociabil. ~ 0745/2536
   d apartament 2 camere, îmbunãtãþiri. Preþ mobilã modernã, colþar, ~ 0723/660160 Vând apartament 2 cam
   mandat, Et. 2, zona negociabil. ~ 0723/660160 mobilã de sufragerie, de Vând apartament 2 camere, decomandat, e
   cului, ocupabil imediat. Vând apartament 2 camere, bucãtãrie, aragaz, frigider, poziþie ultracentralã, intermediar, zonã Arde
   þ n egociabil. ~ b-dul Dacia, etaj 2, cu gresie, faianþã, gaz parchetat, ocupabil imediat.
   5/253662  balcon, bloc de cãrãmidã, contorizat, apometre, etc. Preþ 315 mil Lei negociabil. contorizãri, ST= 56 m² - EXACT
   d apartament 2 camere, bine întreþinut. Preþ 220 mil Preþ 160 mil Lei negociabil. ~ 0745/253662 mil Lei negociabil
   idecomandat, zona Lei negociabil. ~ Tel 0723/660160 Vând apartament 2 camere, schimb cu garsonierã
   u, bloc de cãrãmidã, 0745/25366 2; 211587 (9- Vând apartament 2 camere, zonã Dacia, Et. 2, apã si gaz Mãrãºti, Dorobanþi, Goj
   parchet, geam la baie - 17) decomandat, zonã B-dul contorizate, parchet, diferenþã. ~ 0745/58211
   mil Lei negociabil sau Vând apartament 2 camere, Decebal, îmbunãtãþiri, bine jaluzele exterioare. Preþ 185 Vând apartament 2 cam

    PELERINAJ LA MEDUGORJE cu plecare în ziua de 29 a fiecãrei luni.

    Informaþii la telefon    0765-003004, site: pelerinaje-medugorje.ro.
    Preþ redus pentru perioada noiembrie-decembrie la            doar 120 euro.

      SOCIETATEA DE MICROFINANÞARE                                      Promoþie Bosch:

               AURORA S.A.                                         valabilã doar la Total Tools!

     membrã a Reþelei Europene de Microfinanþare

                   OFERÃ:
    Pentru societãþi comerciale, chiar ºi nou înfiinþate ºi

    fãrã istoric, PFA-uri ºi liber profesioniºti,
    • Credite pentru capital de lucru, dezvoltare ºi investiþii,
     refinanþãri, etc.
    Pentru persoane fizice    ,
    • Credite necesare suportãrii avansului pentru prima
     casã, pentru nevoi personale, investiþii de orice fel,
     îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã, a stãrii de sãnãtate,

     pentru concedii ºi turism,
       CREDITE IEFTINE ªI TRANSPARENTE, CU
               DOBÂNDÃ FIXÃ!
    Informaþii www.aurora.com.ro       ºi la sediul din Deva,
    Bd. Mihail Kogãlniceanu, nr. 4. Tel. 0726311643,

    0374086435,0726223889.

                    AGENÞIA IMOBILIARÃ

                       elitte                 CumpãrãsculeelectriceprofesionaleºiaccesoriiBOSCH


               Deva, vizitaþi www.elitteimob.ro (Cepromin), cam 11/5
                          parter             deminim500RONºiprimeºtiuntichetKauflandde50RON.
                     Tel. 0254 231 800
                                             Ofertãvalabilãpânãla20decembrie2018,înlimtastoculuidisponibil!


                                            SHOWROOMSCULEªIUTILAJE   MAGAZINAGRICOLTOTALTOOLS  TOTAL
                                                                        TOOLS
                                                                        TOOLS
                                            Deva,CaleaZarandului112A   Deva,CaleaZarandului,Nr43 TOOLS
                                             (întreOMVºiRompetrol)      (zonaGãrii)
   1   2   3   4   5   6